NIECH TEN CZAS RADOSNEGO PRZEŻYWANIA ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO BĘDZIE CZASEM PRAWDZIWEGO POKOJU, RADOŚCI I MIŁOŚCI ORAZ NADZIEI NA LEPSZE JUTRO. WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM, RODZICOM I PRZYJACIOŁOM SPOŁECZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO WESOŁEGO ALLELUJA ŻYCZĄ DYREKTOR I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola. Zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020 już trwają. Prosimy o składanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola (do pobrania na stronie lub do otrzymania na miejscu). Dodatkowych informacji udzielamy w przedszkolu lub przez telefon 46 861 49 34.

Zapraszamy do udziału w RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Moja miejscowość, mój dom”
Cele konkursu:
*Promowanie twórczości dziecięcej, rozwijanie inwencji i kreatywności,
*Poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów i technik,
*Stwarzanie okazji do wspólnego spędzania czasu z rodziną.
REGULAMIN KONKURSU:
*Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków wraz z rodzinami,
*Technika wykonania dowolna, format pracy A3,
*Praca powinna być podpisana na odwrocie.
*Gotowe prace składamy do 10 maja 2019r.

Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pt.”W krainie dinozaurów”
1. Cele konkursu:
・ pobudzanie aktywności twórczej,
・ rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej,
・ poznawanie różnych technik plastycznych,
・ propagowanie wychowania przedszkolnego,
・ promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie,
・ pogłębianie wiedzy o dinozaurach.
2. Tematyka: konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy konkursu w swoich pracach plastycznych powinni przedstawić ulubione gatunki dinozaurów i cechy charakterystyczne ich wyglądu.
3. Organizacja i przebieg konkursu.
Warunki uczestnictwa:
1) W konkursie plastycznym mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, które wykonają indywidualną pracę plastyczną.
2) Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci 3-4 letnie,
II kategoria – dzieci 5-6 letnie.
3) Technika pracy – dowolna płaska, format pracy A4 lub A3.
4) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i nauczycieli, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane:
– imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu,
– nazwa i adres placówki (kontakt telefoniczny i e-mailowy),
– imię i nazwisko nauczyciela
oraz zgodą na udział w konkursie.
5) Prace przesyłamy na adres:
Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie
Al. XX-lecia 7
96-515 Teresin
z dopiskiem konkurs plastyczny

6) Termin nadsyłania prac: do 12 kwietnia 2019r. (decyduje data stempla pocztowego).
7) Dane kontaktowe:
tel. 46 861 49 34; e-mail: teresin1968@o2.pl, strona internetowa www.przedszkoleteresin.pl

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.”W krainie dinozaurów” organizowanym
przez Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:
……………………………………………………………………………..……….……………………………………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka, wiek)
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek, miejscowość i nazwa szkoły) na stronie internetowej i portalu społecznościowym organizatorów Konkursu, w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że :
1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie.
2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
3. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie.
Oświadczam też, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
Konkursu.
………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

W najbliższym tygodniu:

poniedziałek 4 lutego
* zajęcia z języka angielskiego,
* wyjście do Kina za Rogiem na bajkę „Królowa Śniegu” (Motylki i Muminki)

wtorek 5 lutego
* warsztaty ruchowe wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

środa 6 lutego
* zajęcia edukacyjne na temat:
„Dbam o aktywność fizyczną”,
„Dbam o siebie jem warzywa i owoce” (Program Kubusiowi Przyjaciele Natury)

czwartek 7 lutego
* spotkanie tematyczne
„Podziel się swoimi zainteresowaniami – poznaj moje hobby” z Patrykiem (sztuczki magiczne)