Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego

pt. Zawód mojej mamy, zawód mojego taty.

1.Organizator konkursu:

Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie

2.Czas trwania konkursu: od 22.04.2024 r. do 10.05.2024 r.

3.Cele konkursu: wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami; rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej; rozwijanie kreatywności dzieci i rodziców; stwarzanie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

4.Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie i ich rodziców.

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica (widoczny wkład pracy dziecka).

Zgłoszone na konkurs prace plastyczne muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą imię i nazwisko dziecka .

Prace należy złożyć u wychowawców grup do dnia 10.05.2024 r.

5.Tematyka prac konkursowych:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej, która prezentować będzie zawód wykonywany przez mamę lub tatę dziecka.

6.Technika wykonanych prac:

Konkurs polega na wykonaniu w domu pracy plastycznej dowolną techniką płaską na kartce formatu A4 lub A3.

7.Rozstrzygnięcie konkursu :

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 16.05.2024r.

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu. Spośród wszystkich prac jury wyłoni trzy najciekawsze, oceniając pomysłowość, wkład pracy i estetykę wykonania. Wyniki konkursu podane zostaną na tablicy informacyjnej dla rodziców znajdującej się w szatni przedszkolnej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, przyznane zostaną nagrody rzeczowe za miejsca I, II i III. Prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane w szatni przedszkolnej.