Ważna informacja

Szanowni Rodzice w piątek w nocy ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z jego treścią:
„Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek: 
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
2) rodziców dzieci, którzy: 
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
e) wykonują działania ratownicze, 
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek 
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.”

W związku z powyższym wszyscy upoważnieni Rodzice, którzy chcą by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach stacjonarnych proszeni są o wypełnienie Oświadczenia (dostępne w przedszkolu).

Po zasięgnięciu informacji od Rodziców zaplanowaliśmy, że przedszkole w okresie ograniczenia działalności będzie czynne od 7.00 do 16.30. Oczywiście, jeśli będzie potrzeba wrócimy do stałych godzin działania.

Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej i na Facebooku będziemy zamieszczać materiały do pracy z dziećmi w domu.

Życzymy zdrowia i wytrwałości w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.