Konkurs dla Przedszkolaków

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego

„Kto Ty jesteś? Polak Mały”

Organizator

Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: p. Justyna Robak i p. Patrycja Jassa

Uczestnicy

Wszystkie dzieci ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie

Cele konkursu

1. Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i ich środowiska rodzinnego.

2. Kształtowanie wrażliwości arytystycznej.

Zasady konkursu

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci objęte opieką przedszkola.

2. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana przez dziecko w domu rodzinnym pod opieką rodziców (rodzeństwa, dziadków itp).

3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (farba, kredka, wycinanka, technika łączona itp.).

4. Format pracy A4 bądź A3.

5. Praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka, kto pomagał w wykonaniu pracy (np: mama, tata itp.).

Termin konkursu

1. Ostateczne dostarczenie pracy do przedszkola: 14.05.2021 r.

2.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 21.05.2021 r.

Kryteria oceny pracy plastycznej

1.Zgodność pracy z tematem przewodnim.

2.Oryginalność wykonania pracy.